Application of an artificial neural network model for diagnosing type 2 diabetes mellitus and determining the relative importance of risk factors
Shiva Borzouei, Ali Reza Soltanian
Epidemiol Health. 2018;40(0):e2018007  Published online 2018 Mar 10     DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2018007
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of the Risk Factors for Type 2 Diabetes Using the Generalized Structure Equation Modeling in Iranian Adults based on Shahedieh Cohort Study
Marzieh Farhadipour, Hossien Fallahzadeh, Akram Ghadiri-Anari, Masoud Mirzaei
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders.2022; 21(1): 919.     CrossRef
Predicting the Risk of Incident Type 2 Diabetes Mellitus in Chinese Elderly Using Machine Learning Techniques
Qing Liu, Miao Zhang, Yifeng He, Lei Zhang, Jingui Zou, Yaqiong Yan, Yan Guo
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(6): 905.     CrossRef
Establishment and Evaluation of Artificial Intelligence-Based Prediction Models for Chronic Kidney Disease under the Background of Big Data
Xiaoqian Yan, Ximin Li, Ying Lu, Dongfang Ma, Shenghong Mou, Zhiyuan Cheng, Yuan Ding, Bin Yan, Xianzhen Zhang, Gang Hu, Muhammad Zia-Ul-Haq
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Comparison of MPL-ANN and PLS-DA models for predicting the severity of patients with acute pancreatitis: An exploratory study
Xinrui Jin, Zixuan Ding, Tao Li, Jie Xiong, Gang Tian, Jinbo Liu
The American Journal of Emergency Medicine.2021; 44: 85.     CrossRef
Modeling the Research Landscapes of Artificial Intelligence Applications in Diabetes (GAPRESEARCH)
Giang Thu Vu, Bach Xuan Tran, Roger S. McIntyre, Hai Quang Pham, Hai Thanh Phan, Giang Hai Ha, Kenneth K. Gwee, Carl A. Latkin, Roger C.M. Ho, Cyrus S.H. Ho
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(6): 1982.     CrossRef
Risk factors associated with delirium after cardiovascular surgery and development of a check sheet to screen for postoperative delirium
Fumihiro Nishimura, Tomoko Ushijima, Akane Mishima, Yukiko Sugino, Shigeki Yanagi, Shigeyuki Miyamura, Kentaro Oniki, Junji Saruwatari
Journal of the Japanese Society of Intensive Care Medicine.2019; 26(6): 438.     CrossRef